Αναστολή Πρακτικής Άσκησης από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛαναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Δηλαδή, διακόπτονται οι πρακτικές ασκήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν ξεκινά καμία νέα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

 

Μετά τις 30 Νοεμβρίου 2020 θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.