601. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ: αλλαγή ωρολογίου προγράμματος

601. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ: αλλαγή ωρολογίου προγράμματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο προγραμματισμός του μαθήματος 601 “Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί” τροποποιήθηκε ως σημεία κατωτέρω.

(1) Ειδικώς για την εβδομάδα 8-12 Μαρτίου
Οι διαλέξεις και ασκήσεις πράξεις θα λάβουν χώρα την Τρίτη 9 Μαρτίου, με ωράριο ως κατωτέρω.
Τρίτη 9 Μαρτίου 1300-1500 διαλέξεις θεωρίας,
Τρίτη 9 Μαρτιου 1800-1900 ασκήσεις πράξης – εισαγωγική παρουσίαση, τμήμα Α’,
Τρίτη 9 Μαρτιου 1900-2000 ασκήσεις πράξης – εισαγωγική παρουσίαση, τμήμα Β’,
Τρίτη 9 Μαρτιου 2000-2100 ασκήσεις πράξης – εισαγωγική παρουσίαση, τμήμα Γ’.
Αυτός ο προγραμματισμός θα εφαρμοστεί μόνο την εβδομάδα 8-12 Μαρτίου.

(2) Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα
Κατά το εαρινό διδ. εξάμηνο 2020-2021, οι διαλέξεις και ασκήσεις πράξης του μαθήματος “Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί” θα λαμβάνουν χώρα ημέρα Δευτέρα (αντί του αρχικού προγραμματισμού ο οποίος προέβλεπε ημέρα Τρίτη), ως ακολούθως.
Δευτέρα 1300-1500 διαλέξεις θεωρίας,
Δευτέρα 1500-1700 ασκήσεις πράξης, τμήμα Α’,
Δευτέρα 1700-1900 ασκήσεις πράξης, τμήμα Β’,
Δευτέρα 1900-2100 ασκήσεις πράξης, τμήμα Γ’.
Ο νέος προγραμματισμός εφαρμόζεται από την εβδομάδα 15-19 Μαρτίου και εφεξής.

(3) Τμήματα ασκήσεων πράξης
Σημειώνεται οτι στον ως άνω νέο προγραμματισμό δεν υπάρχει επικάλυψη με άλλη διδακτική δραστηριότητα του Στ’ εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών. Ως εκ τούτου, η κατανομή σε τμήματα ασκήσεων πράξης είναι οριστική.
– τμήμα Α’: αρχικά επωνύμου Α-Κλ,
– τμήμα Β’: αρχικά επωνύμου Κο-Πα,
– τμήμα Γ’: αρχικά επωνύμου Πε-Ω.