Αντιστοίχιση Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΠΑΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας (300 ECTS) και αποδίδεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) πιστοποιημένος από την ΕΘΑΑΕ.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (του Άρθρου 66) για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής και με τη δημοσίευση της αναμενόμενης σχετικής ΚΥΑ κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, να εγγράφονται στο ΤΕΕ με πρόσβαση στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ99 (ΦΕΚ 187/5.11.2018).