Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM003Υ01 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΜΓΥ 5 6 Μπεσέρης Γεώργιος
MM003Υ02 Θερμοδυναμική I ΜΕΥ 5 6 Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος
MM003Υ03 Μαθηματικά III ΜΓΥ 5 6  
MM003Υ04 Στοιχεία Μηχανών I ΜΕΥ 5 6 Τσολάκης Αντώνιος
MM003Υ05 Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΜΕΥ 5 6 Μεντρέα Κάρμεν