Η’ Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θεωρία Εργαστ. Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM208Υ01 Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM) ΜΕ 3 2 6 Στεργίου Κ.
MM208Υ02 Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών ΜΕ 2 2×2 6 Μεντρέα Κ.
MM208Υ03 Ταλαντώσεις – Δυναμική Μηχανών ΜΕ 5 6 Μυλωνάς Γ.
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 7)
MM208Ε01 Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών ΜΕ 2 2 4 Μεντρέα Κ.
MM208Ε02 Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE) ΜΕ 2 3×2 4 Στεργίου Κ.
MM208Ε03 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων ΜΕ 2 2 4 Μουρλάς Α.
MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΜΕ 2 2 4 Κονδύλη Α.
MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΜΕ 2 4×2 4 Καλδέλλης Ι., Μπεσέρης Γ., Ζαφειράκης Δ.
MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΜΕ 2 2 4 Νάζος Α.
MM908Δ04 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση ΕΠ(Ε/Ε) 4 Μουστρής Κωνσταντίνος