Διπλωματική Εργασία

Στις υποχρεώσεις των φοιτητών του Τμήματος περιλαμβάνεται η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Μηχανολογίας. Θέμα διπλωματικής εργασίας λαμβάνουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνα σπουδών τους, επιλέγοντας από ένα σύνολο θεμάτων που έχουν προταθεί από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 • Ο φοιτητής που αναλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό έντυπο υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Ο χρόνος εκπόνησης μίας διπλωματικής εργασίας είναι οι έξι μήνες.
 • Τα κείμενα των διπλωματικών θα πρέπει να υπακούουν τα διεθνή πρότυπα συγγραφής επιστημονικών εργασιών.
 • H διπλωματική παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής εκπαιδευτικών, ένας εκ των οποίων είναι ο επιβλέπων εκπαιδευτικός.

Κανονισμός λειτουργίας Διπλωματικής Εργασίας

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας

 • Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος διπλωματικής (ή πτυχιακής για πρόγραμμα ΤΕ) εργασίας προς τη Γραμματεία του  Τμήματος και για μία (1) εβδομάδα* μετά τη λήξη της περιόδου των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων, στην έναρξη κάθε εξαμήνου. Στην αίτηση ο επιβλέπων καθηγητής συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή ερευνητές άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών Κέντρων ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.
 • Τέλος οι αιτήσεις εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Για να ανατεθεί μία διπλωματική εργασία  θα πρέπει ο φοιτητής να βρίσκεται στο 10ο  εξάμηνο φοίτησης ή σε μικρότερο εξάμηνο μόνο στην περίπτωση που τους υπολείπονται μέχρι πέντε (5) μαθήματα για τη λήψη Διπλώματος.
 • Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας είναι ένα  ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα εξάμηνο.
 • Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας.
 • Οι φοιτητές με αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος ή και επιβλέποντος.

 

2. Διαδικασία κατάθεσης αίτησης εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας

 • Αποκλειστικά και μόνο μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες* πραγματοποιείται η Εξέταση-Αξιολόγηση διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.
 • Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας προς τη Γραμματεία του Τμήματος,  μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της περιόδου των δυο (2) εβδομάδων της εξέτασης των διπλωματικών εργασιών.
 • Ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει στην αίτηση τα μέλη της επιτροπής καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης και σε ηλεκτρονική μορφή για την Γραμματεία.

 

3. Αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα καθώς και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση της εργασίας φοιτητές σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός (αφορά στους φοιτητές που ολοκληρώνουν πρόγραμμα TE). Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και βαθμολογούν ανεξάρτητα καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εκπόνησης της εργασίας φοιτητές. Ο βαθμός της  εργασίας για καθέναν από τους φοιτητές, προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών.

Εάν μια διπλωματική εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με το φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης, όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους του άρθρου αυτού.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα επιστημονικά αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.

 

4. ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ (Ι.Α.) «Πολυνόη»

Οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται στο Ι.Α. από τους ίδιους. Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Διπλώματος. Οι εργασίες, πριν αναρτηθούν στο Ι.Α., πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Επίσης,  πρέπει να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
Στο κύριο σώμα της πτυχιακής, διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής πρέπει να περιλαμβάνονται μετά τη σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση Συγγραφέα». Στη «Δήλωση Συγγραφέα» ο φοιτητής  δύναται, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, να δηλώσει ρητά την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Με την ψηφιακή  υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας.

Το κείμενο των Πολιτικών του Ι.Α. “Πολυνόη” και οι Οδηγίες Κατάθεσης μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ και θα αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών των Πανεπιστημιουπόλεων.

Διευκρινίζεται ότι το Ι.Α. Πολυνόη αφορά αποκλειστικά την ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών που παρακολουθούν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και όχι για όσους παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών ΤΕ.

* Οι ακριβείς ημερομηνίες ανάληψης / εξέτασης, θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.