Θ' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Θ' Εξάμηνο-Κατασκευαστική
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM209Υ01 Μηχατρονική ΜΕ 5 7 Χαμηλοθώρης Γεώργιος
MM209Υ02 Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (3D-Printing) ΜΕ 5 7 Στεργίου Κωνσταντίνος
MM209Υ03 Οχήματα Εδάφους ΜΕ 5 7 Τσολάκης Αντώνιος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 2 από 5)
MM209Ε01 Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός (Reverse Engineering) ΜΕ 4 4.5 Στεργίου Κωνσταντίνος
MM209Ε02 Βιομηχανική Ρομποτική ΜΕ 4 4.5 Χαμηλοθώρης Γεώργιος
MM209Ε03 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΜΕ 4 4.5 Ψυλλάκη Πανδώρα, Μπεσέρης Γεώργιος
MM909Ε01 Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία ΜΕ 4 4.5  
MM909Ε02 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ 4 4.5