Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM001Υ01 Μαθηματικά I ΜΓΥ 5 5.5  
MM001Υ02 Μηχανική I (Στατική) ΜΓΥ 5 5.5 Σάββας Δημήτριος
MM001Υ03 Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD I ΜΕΥ 3 3.5 Κανετάκη Ζωή
MM001Υ04 Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 5 5.5  
MM001Υ05 Φυσική ΜΓΥ 5 5.5 Νικολαΐδης Γεώργιος
MM001Υ06 Χημεία ΜΓΥ 4 4.5