Ενεργειακός Τομέας

Ο Ενεργειακός Τομέας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών διαβλέποντας έγκαιρα την ανάγκη επίλυσης των σοβαρών ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας αλλά και του πλανήτη γενικότερα προέβη την τελευταία δεκαετία σε μια σειρά ενεργειών με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα της ενέργειας.

Σήμερα, ο Ενεργειακός Τομέας εστιάζει την προσοχή του στα γνωστικά αντικείμενα της Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Τεχνολογίας Μετρήσεων και της Οικονομικοτεχνικής Αξιολόγησης Επενδύσεων.

Μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, εκτιμάται ότι προσφέρονται επαρκείς επιστημονικές-τεχνολογικές και επαγγελματικές γνώσεις στους αποφοίτους του Τμήματος που ακολουθούν τον Ενεργειακό Τομέα, έτσι ώστε να δημιουργούνται ειδικευμένα στελέχη κατάλληλα να απασχοληθούν σε:

  • Βιομηχανικούς Κλάδους
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Τεχνικά και Μελετητικά Γραφεία
  • Δημόσιους Οργανισμούς
  • Αγροτοβιομηχανίες
  • Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Οργανισμούς Παροχής Πιστοποιητικών Περιβαλλοντικής-Ενεργειακής Αποδοχής
  • Φορείς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Επιπλέον, το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των προσφερομένων μαθημάτων και η επιστημονική και ερευνητική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ενεργειακού Τομέα, διευκολύνουν σημαντικά την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων του Τομέα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα.