Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/τ. Β΄/21-10-2020) η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους Καθηγητές του Τμήματος, με απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα.
Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Σύνδεσμοι με χρήσιμες οδηγίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές:

Συνδεση με το Ιδρυματικό e-mail (xxx@uniwa.gr) και χρήση Microsoft 365

Συστήματα Ασύγχρονης Υποστήριξης Μάθησης: Moodle

Συστήματα Ασύγχρονης Υποστήριξης Μάθησης: eClass

Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Ως Σύμβουλος Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος (12/06-07-2021) η κα Κανετάκη Ζωή, Λέκτορας Πανεπιστημίου.

Για επικοινωνία ή και διενέργεια εξ αποστάσεως συνάντησης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί της (zoekanet@uniwa.gr) ώστε να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος.

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου – ΦμεΑ

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΦμεΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/τ. Β΄/21-10-2020), τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές Συμβούλους ΦμΕΑ.
Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

 • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτητές ΕΚΟ) και ειδικών αναγκών τους
 • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές
 • Προσδιορισμός και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών
 • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμο ιδρυματικό ιστότοπο
 • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση
 • Προσβασιμότητα χώρων
 • Οικονομική ενίσχυση αδυνάτων φοιτητών για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης σπουδών
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

Το τμήμα έχει ορίσει ως:

 1. τακτικό μέλος Συμβούλου ΦμΕΑ  τον κ. Καββαδία Κοσμά,  Αναπληρωτή Καθηγητή
 2. με αναπληρώτρια την κα Κανετάκη Ζωή, Λέκτορα Πανεπιστημίου.

Για επικοινωνία ή και  διενέργεια εξ αποστάσεως συνάντησης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί του (kosmas.kavadias@uniwa.gr) ώστε να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος.