Τομείς

Οι σπουδές διαρκούν δέκα εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο είναι το εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, ασκήσεις πράξης, φροντιστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σεμινάρια.

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υλοποιούνται από τους δύο Τομείς του Τμήματος:

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα:

  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
  • Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ)
  • Μαθήματα απαραίτητα για τη διοίκηση και οργάνωση βιομηχανικών μονάδων (ΔΟΝΑ) και πεδίων δραστηριότητας της ειδικότητας γενικότερα.

Επίσης τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ).