Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM005Υ01 Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος ΜΕΥ 5 6  
MM005Υ02 Μετάδοση Θερμότητας ΜΕΥ 5 6 Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος
MM005Υ03 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I ΜΕΥ 5 6 Θεοδωρακάκος Ανδρέας
MM005Υ04 Ρευστοδυναμικές Μηχανές ΜΕΥ 5 6 Καλδέλλης Ιωάννης, Σαρρής Ιωάννης
MM005Υ05 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΜΕΥ 5 6 Χαμηλοθώρης Γεώργιος