Επαγγελματικές Προοπτικές

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 5524/17-12-2020). Η διαδικασία κρίσης για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 66 του Ν.4610 – ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019).

Οι απόφοιτοι του τμήματος – πενταετούς φοίτησης – εφοδιάζονται με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και δεξιοτήτων στον κλάδο της Μηχανολογίας. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν από την εκπαίδευσή τους τον κατάλληλο προσανατολισμό, ώστε να μπορούν να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς σε στελέχη με θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση. Συνεπώς, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά,

 • Στον ιδιωτικό τομέα
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

 

Συνήθη πεδία απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι:

 • Η βιομηχανία
 • Σχεδιασμός, Μελέτη και Υλοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Το εμπόριο
 • Η συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Τα ενεργειακά έργα και οι ενεργειακές τεχνολογίες
 • Οι τεχνολογίες αντιρύπανσης και τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η ναυτιλία
 • Η εκπαίδευση
 • Η έρευνα και ανάπτυξη
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσαρμόζεται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες εργασίας και ενσωματώνει νέα στοιχεία στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.