Πρόγραμμα Σπουδών

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Καθιερώνονται δύο κατευθύνσεις μαθημάτων, η Κατεύθυνση 1 (ΚΑ1, Κατεύθυνση Ενέργειας) και η Κατεύθυνση 2 (ΚΑ2, Κατεύθυνση Κατασκευών) με απονομή του ενιαίου διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος, ανεξάρτητα από την επιλογή Κατεύθυνσης (μαθημάτων). Το δίπλωμα παρέχει στο σύνολο των αποφοίτων τα ίδια επαγγελματικά́ δικαιώματα και τις ίδιες ουσιαστικά γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Η κατεύθυνση μαθημάτων την οποία επιλέγει ο φοιτητής απλώς τον διευκολύνει να εμβαθύνει στην περιοχή που τον ενδιαφέρει περισσότερο και δεν αναγράφεται στο δίπλωμά του.
  2. Στις δύο ευρέως περιεχομένου κατευθύνσεις έχει ενταχθεί ένας λειτουργικός συνδυασμός κλασσικών μαθημάτων και μαθημάτων τεχνολογιών αιχμής σε θέματα ενέργειας και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών περιοχών του περιβάλλοντος, των νέων υλικών και της οργάνωσης της παραγωγής.
  3. Κατά τα τρία πρώτα έτη οι φοιτητές ολοκληρώνουν το βασικό κύκλο των μαθημάτων Γενικού Υποβάθρου και Ειδικού Υποβάθρου.
  4. Από το 7ο έως το 9ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να διαμορφώσουν το γνωστικό τους πεδίο ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις τους ή επιθυμίες εξειδίκευσης, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας κάθε εξαμήνου, και στις δύο κατευθύνσεις μαθημάτων Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης γνώσεων ειδικότητας του ΠΣ του Τμήματος.
  5. Στα παρεχόμενα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα εισάγονται νέες εκπαιδευτικές τεχνικές παράλληλα με τον πολυετή επιτυχώς δοκιμασμένο τρόπο διεξαγωγής του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων.
  6. Ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών του Τμήματος, καθώς η πλειοψηφία των μαθήματων υποστηρίζεται πλέον από ομάδα διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση γνώσεων και επιστημονικών προσεγγίσεων, να καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και να ενισχύεται η απαιτούμενη αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των φοιτητών.
  7. Αναβαθμίζονται οι εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες σε συνδυασμό με τις εργασίες που καλούνται να εκπονήσουν στα πλαίσια των μαθημάτων, συντελούν στη διασύνδεση θεωρίας και εφαρμογής.
  8. Αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο η υφιστάμενη εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος όσο και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας των μελών του Τμήματος.
  9. Τέλος, αξιοποιώντας την εμπειρία του σχεδιασμού, της προσαρμογής και της λειτουργίας του τετραετούς προγράμματος σπουδών, το πενταετές πρόγραμμα σπουδών καταρτίσθηκε έχοντας υπόψη, πέραν των άλλων, την ομαλή «μετάπτωση» των φοιτητών του Τμήματος σε αυτό.

Διευκρινίζεται ότι σε όλο το κείμενο έχει ακολουθηθεί η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων σύμφωνα με το έγγραφο της ΑΔ.Ι.Π. σε α) μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης, β) μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή κορμού και γ) μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας.

Τα ποσοτικά στοιχεία του ΠΣ του Τμήματος, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία του ΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ποσοτικό στοιχείο προγράμματος σπουδών Αριθμός
Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη του διπλώματος 50
Σύνολο πιστωτικών μονάδων μαθημάτων για λήψη διπλώματος (ECTS) 300
Σύνολο πιστωτικών μονάδων μαθημάτων γενικού υποβάθρου (ECTS) 54
Σύνολο πιστωτικών μονάδων μαθημάτων ειδικού υποβάθρου (ECTS) 126
Σύνολο πιστωτικών μονάδων μαθημάτων εμβάθυνσης/εμπέδωσης (ECTS) 120
Σύνολο μαθημάτων γενικού υποβάθρου 10
Σύνολο μαθημάτων ειδικού υποβάθρου 23
Σύνολο μαθημάτων εμβάθυνσης/εμπέδωσης 17
Μαθήματα υποχρεωτικά εμβάθυνσης/εμπέδωσης και για στις δύο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα 2
Σύνολο υποχρεωτικών μαθήματων εμβάθυνσης/εμπέδωσης για κάθε Κατεύθυνση (8+2) 10
Σύνολο μαθημάτων επιλογής εμβάθυνσης/εμπέδωσης στην Κατεύθυνση 1 (Ενέργειας) 6
Σύνολο μαθημάτων επιλογής εμβάθυνσης/εμπέδωσης στην Κατεύθυνση 2 (Κατασκευών) 8
Σύνολο μαθημάτων επιλογής εμβάθυνσης/εμπέδωσης στις δύο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα 10
Σύνολο μαθημάτων επιλογής εμβάθυνσης/εμπέδωσης 24
Σύνολο προσφερομένων μαθημάτων του ΠΣ (Υποχρεωτικά & Επιλογής) 75

 

Συμπερασματικά, για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς πενήντα (50) μαθήματα, από το 1ο έως το 9ο εξάμηνο σπουδών και να εκπονήσει την διπλωματική εργασία του κατά το τελευταίο (10ο) εξάμηνο σπουδών. Εξ αυτών των μαθημάτων τα τριάντα τρία (33) είναι υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) γενικού και ειδικού υποβάθρου, τα δέκα (10) είναι υποχρεωτικά μαθήματα εμβάθυνσης και τα επτά (7) είναι επιλογής μαθήματα εμβάθυνσης στην κάθε κατεύθυνση.

Το σύνολο των αποδιδόμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 300, και σε κάθε ένα από τα δέκα (10) εξάμηνα φοίτησης αντιστοιχούν τριάντα (30) ECTS.

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, διαρκεί δύο (2) μήνες και για τη διεξαγωγή της προαπαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών.