Το Τμήμα

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Eυελπιστούμε να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στην ενημέρωση και πληροφόρησή σας σχετικά με το Τμήμα.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελεί ένα από τα κλασσικά Τμήματα Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, ενσωματώνοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω μετατροπής ενέργειας, ύλης και πληροφορίας, κατά τρόπο ώστε να επιλύει προβλήματα με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές, δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού, των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής, της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης Παραγωγής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Μηχανολογικού αντικειμένου, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα, προκειμένου να δύνανται να ανταποκριθούν στα πεδία άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού όπως αυτά αποτυπώνονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Εκ μέρους του Τμήματος
H Πρόεδρος
Αιμιλία Μ. Κονδύλη – Καθηγήτρια