Κατατακτήριες εξετάσεις

Νομοθεσία
1) Υπουργική Απόφαση Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’) ‘Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.’
2) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 92983/Ζ1/11-06-2015  (ΦΕΚ 1329 τ. Β’/02-07-2015) ‘Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’)  ‘Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’ Yπουργική Aπόφαση ‘Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.’
  

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2024-2025

Αίτηση Κατάταξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ