Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει τη δυνατότητα Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4884/12.10.2018).

 

Σκοπός

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου περί διδακτορικών σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΔΣ

  1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΔΣ του Τμήματος έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής που κατέχουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
  2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές στο ΠΔΣ και μη κάτοχοι ΔΜΣ εφόσον ο/η αιτών/αιτούσα διαθέτει:
    1. σοβαρό (δημοσιευμένο ή μη) ερευνητικό έργο σε θέματα συναφή εκείνου που προτείνεται για τη διδακτορική διατριβή του, με αποδεδειγμένη ωριμότητα γνώσεων και ικανότητα έρευνας σε αξιόλογο επίπεδο ή
    2. πρότερη ακαδημαϊκή πορεία που θεμελιώνει εξαιρετικές προοπτικές ερευνητικού έργου, π.χ. υποτροφία από έγκριτο οργανισμό, διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς (όπως Ολυμπιάδες Φυσικής ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής), βραβεία, αριστεία, πολύ υψηλές επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές. Οι προαναφερόμενες εξαιρέσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται εκτενώς σε έγγραφη εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που προτείνεται να επιβλέψει τη διδακτορική διατριβή του/της υποψηφίου ή της Επιτροπής Επιλογής που έχει αναλάβει την αξιολόγηση του φακέλου του/της υποψηφίου ή όποιου άλλου είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιδόσεις του/της υποψήφιου και διαθέτει το κύρος παρόμοιας πιστοποίησης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ