Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θεωρία Εργαστ. Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM002Υ01 Αντοχή των Υλικών ΜΕΥ 3 6×2 5.5 Σάββας Δ.
MM002Υ02 Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία ΜΓΥ 4 2×1 5.5 Παναγιωτάτος Γ.
MM002Υ03 Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 5.5 Καβατζικλής Α., Μπεσέρης Γ.
MM002Υ04 Μηχανική ΙΙ (Δυναμική) ΜΓΥ 4 4.5 Μυλωνάς Γ.
MM002Υ05 Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD ΙΙ ΜΕΥ 3 9×3 5.5 Στεργίου Κ.
MM002Υ06 Μηχανουργική Τεχνολογία Ι ΜΕΥ 8×3 3.5 Προεστάκης Ε.