Πρακτική Άσκηση

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχει ενσωματωθεί στο 9° τυπικό εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και είναι προαιρετική. Στην ΠΑ (ΜΜ010Ε00) αντιστοιχούν 10 ΕCTS, όπως αναφέρεται στον Οδηγό και στο Πρόγραμμα Σπουδών και έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Η διάρκεια και ο φορέας άσκησης της ΠΑ αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα. Μετά το πέρας της ΠΑ, ακολουθεί η εκπόνηση δοκιμίου από τους/τις φοιτητές/τριες, το οποίο είναι συναφές με τη δραστηριότητα του φορέα άσκησης της ΠΑ και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης στους φοιτητές. Η ΠΑ αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού Διπλώματος. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι σπουδαστές προγράμματος Τ.Ε. υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το πέρας των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών αφού ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.

Με την πρακτική άσκηση οι σπουδαστές συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων παραγωγής, αντιλαμβάνονται τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Η πρακτική άσκηση οργανώνεται και εποπτεύεται από το Τμήμα.

Η άσκηση αυτή στο επάγγελμα πραγματοποιείται σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου τομέα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Μαθήματα Ειδικότητας για Πρακτική Άσκηση

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς έξι (6) από τα μαθήματα ειδικότητας.

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές ΤΕΙ

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (πληροφορίες / διαδικασίες)

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (πληροφορίες / διαδικασίες)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Υποδοχή Φοιτητών κάθε Τετάρτη 12:00-14:00 (Αίθουσα Β020)