ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

2. Ο φοιτητής δικαιούται μία και μόνο αλλαγή στην κατεύθυνση που επέλεξε αρχικά, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου από εκείνο της επιλογής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.Π.Σ.

3. Μαθήματα της αρχικής κατεύθυνσης, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και δεν είναι κοινά με τη
νέα κατεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις για τη λήψη του τίτλου ούτε στον υπολογισμό
του βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος και καταχωρίζονται  στο Παράρτημα Διπλώματος.