ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Νόμου 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο, στην οποία εξετάζονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄εξαίρεση.

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε ως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Όσοι φοιτητές  επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας  κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουλίου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσουν την αίτηση και την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (mech@uniwa.grαποκλειστικά και μόνο από 24/06/2024 έως και 30/06/2024.

Αίτηση-Βελτίωση-Βαθμολογίας