ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ (Ε.Ε.) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ (Ε.Ε.) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Νόμου 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο, στην οποία εξετάζονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄εξαίρεση.

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε ως τρία(3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Όσοι φοιτητές  επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας  κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, παρακαλούμε όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (mech@uniwa.gr) αποκλειστικά και μόνο από 07/06/2021 έως και 11/06/2021.

Εδώ θα βρείτε την Αίτηση.