Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών

Κωδικός Μαθήματος:

MM208Ε01

Semester:

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 7) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH129

Καθηγητές Μαθήματος

Μεντρέα Κάρμεν

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Διακρίνει έννοιες όπως: Χρόνος ζωής ενός εξαρτήματος, Χρόνος λειτουργίας μίας μηχανής/ ενός εξαρτήματος, Αστοχία υλικού/ εξαρτήματος/ μηχανής/ σχεδιασμού.
 • Περιγράφει τα κύρια στάδια τα οποία αποτελούν το χρόνο ζωής ένος εξαρτήματος/ μίας μηχανής (σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία)
 • Αναγνωρίζει μια αστοχία
 • Κατατάσσει τις βασικές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην ανάλυση αστοχίας
 • Αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους αστοχίας
 • Κατανοήσει των μηχανισμό αστοχίας βάσει θεμελιώδους αρχών θραύσης
 • Σχεδιάζει μια ανάλυση αστοχίας
 • Υλοποιεί μια ανάλυση αστοχίας
 • Συντάξει την τελική έκθεση συμπεριλαμβανομένου των προτάσεων διόρθωσης.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγή στην ανάλυση αστοχίας, Ο κύκλος ζωής ενώς εξαρτήματος/μίας μηχανής, Χρόνος λειτουργίας ενός εξαρτήματος/μίας μηχανής, Καθορισμός και στόχος, Διαδικασία διερεύνησης αστοχιών, Κατηγορίες μηχανισμών αστοχίας, Βασικές αιτίες αστοχιών, Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης αστοχίας, Εργαλεία διάγνωσης αστοχιών, Μη καταστροφικούς ελέγχους, Καταστροφικούς ελέγχους, Στοιχεία Μηχανικής Θραύσεων, Θραυστογραφία, Mικροσκοπική ανάλυση δομής με οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία, Μακρο- και μικροθραυστογραφία επιφανειών θραύσης- κόπωση, Μηχανικές δοκιμές, Χημική ανάλυση, Δοκιμές σε προσομοιωμένες συνθήκες λειτουργίας, Περιβαλλοντική υποβάθμιση υλικών, Διάβρωση, Βασικές μορφές διάβρωσης, Αλληλεπίδραση διάβρωσης-κόπωσης, Ψαθυροποίηση λόγω παρουσίας υδρογόνου, Ευθραυστοποίηση Υγρού Μετάλλου, Ερμηνεία αποτελεσμάτων και ορολογία, Συστάσεις, Έκθεση της ανάλυσης αστοχίας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Θεωρία (50%): Γραπτή τελική εξέταση.
Εργαστήριο (50%): Ομαδικές εργασίες και παρουσίαση, ανά άσκηση και ανά περίπτωση μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Stein K., Μακρής Π. (1993). Ανάλυση Μηχανολογικών Καταστροφών. Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (Κωδικός Ευδόξου 77119649).
 • Callister D. W.Jr. (2015). Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα, (Κωδικός Εύδοξου 18548824).
 • Becker W.T. , Shipley R.J. (2002). Failure Analysis and Prevention. ASM Handbook Vol. 11, Ohio, ASM.
 • Wulpi D. (2000). Understanding how components fail . Ohio, ASM.