Αριθμητικές μέθοδοι

Κωδικός Μαθήματος:

MM004Υ01

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6.5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://eclass.uniwa.gr/courseς/MECH115

Καθηγητές Μαθήματος

Σαρρής Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τις πρακτικές εφαρμογές που σχετίζονται με την επιστήμη του Μηχανολόγου, η επίλυση των οποίων συνιστά χρήση αριθμητικών μεθόδων ή/και υπολογιστικών προγραμμάτων,
 • Επιλύει πρακτικά προβλήματα μηχανολόγου με τη χρήση των υπολογιστικών μεθόδων,
 • Διακρίνει τις διάφορες μεθοδολογίες αριθμητικής ανάλυσης και να τις εφαρμόζει ανάλογα,
 • Εφαρμόζει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διεξαγωγή υπολογιστικών δραστηριοτήτων και να υποβάλει τεχνική έκθεση σχετικά με αυτές,
 • Αξιολογεί τα υπολογιστικά αποτελέσματα πρακτικών μηχανολογικών εφαρμογών και προτείνει βέλτιστες λύσεις.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες (ακρίβεια, σφάλματα, ευστάθεια, σύγκλιση, κλπ), μέθοδοι εύρεσης ριζών εξισώσεων, μέθοδοι επίλυσης γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων, πολυωνυμικές προσεγγίσεις, μέθοδοι παρεμβολής και παρεκβολής, μέθοδοι αριθμητικής παραγώγισης και ολοκλήρωσης, μέθοδοι επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων και προβλημάτων αρχικών και οριακών συνθηκών, επίλυση ελλειπτικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Εφαρμογές για προβλήματα στην επιστήμη της μηχανικής στις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Chapra S.C. & Canale R.P. (2018). Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς. Εκδόσεις Α. Τζιόλα.
 • Βραχάτης Μ. Ν. (2012). Αριθμητική Ανάλυση. Ελληνικά Γράμματα.
 • Σαρρής Ι. & Καρακασίδης Θ. (2017). Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς. Εκδόσεις Α. Τζιόλα.
 • Carnahan B., Luther H. A. & Wilkes J. O. (1969). Applied Numerical Methods. J. Wiley & Sons.
 • Ακρίβης Γ. Δ. & Δουγαλής Β. (2005). Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.