Κατεργασίες Μορφοποίησης

Κωδικός Μαθήματος:

MM207Υ02

Semester:

Ζ' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5.5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH184/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

http://triblab.mech.uniwa.gr/gr/pg023.html

Καθηγητές Μαθήματος

Ψυλλάκη Πανδώρα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφουν τις κύριες διεργασίες μορφοποίησης και συναρμογής μηχανολογικών μερών και συστημάτων.
  • Διακρίνουν τους φυσικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα κατά τη μορφοποίηση με τεχνικές: (α) διαμόρφωσης, (β) τήξης και στερεοποίησης και (γ)συμπίεσης και θέρμανσης.
  • Αναγνωρίζουν τις κρίσιμες παραμέτρους τεχνικών μορφοποίησης/ συναρμογής με: (α) πλαστική παραμόρφωση (έλαση, εξέλαση, διέλαση, συρματοποίηση), (β) τήξη και στερεοποίηση (χύτευση, συγκολλήσεις) και (γ) συμπίεση και θέρμανση (κονιομεταλλουργία),
  • Σχεδιάζουν/ υπολογίζουν, βάσει κανονισμών/ απαιτήσεων/ τεχνικών προδιαγραφών, και αξιολογούν την ποιότητα των παραγομένων μορφοποιημένων αντικειμένων.
  • Προτείνουν την καταλληλότερη τεχνική μορφοποίησης ομάδων υλικών προς τελικά αντικείμενα δεδομένης γεωμετρίας.
  • Αξιολογούν/ ιεραρχούν με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια πολλαπλές επιλύσεις δεδομένων προβλημάτων μορφοποίησης, ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη ανά περίπτωση.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Με βάση τους διακριτούς βασικούς φυσικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα στις διάφορες τεχνικές μορφοποίησης/συναρμογής μηχανολογικών μερών/ υποσυνόλων/ συνόλων, το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος καλύπτει τις τρεις κύριες κατηγορίες τεχνικών: (α) Διαμόρφωση χαμηλών και μέσων θερμοκρασιών με πλαστική παραμόρφωση συμπαγούς όγκου υλικού ή επιπέδου ελάσματος (έλαση, διέλαση, εξέλαση, συρματοποίηση, βαθεία κοίλανση, κλπ), (β) Τήξη και επανα-στερεοποίηση σε τύπους χύτευσης (συνεχής, ημι-συνεχής και ασυνεχής χύτευση/ εισαγωγή στις συγκολλήσεις) και (γ) Συμπίεση και έψηση με τεχνικές κονιομεταλλουργίας.
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος,ανά κατηγορία τεχνικών μορφοποίησης (α) εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, (β) αναλύονται τα πρωτόκολλα ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων και (γ) επισημαίνονται οι γενικές αρχές και οι ειδικοί κανονισμοί υγείας και ασφάλειας εργασίας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.Εξαμηνιαία γραπτή εργασία και προφορική εξέταση, σε θέματα σχεδιασμού και επιλογής τεχνικών/ παραμέτρων συνολικής μεταλλικής κατασκευής.