Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

MM908Ε02

Εξάμηνο:

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH112/


Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τα στάδια της επιστημονικής έρευνας,
 • Περιγράφει διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από την επιστήμη της μηχανολογίας,
 • Αναζητά, εντοπίζει και αξιολογεί βιβλιογραφικό υλικό σχετικό με ένα ερευνητικό θέμα,
 • Εφαρμόζει βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξει και να διατυπώσει ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του,
 • Προτείνει συγκεκριμένη στρατηγική – μεθοδολογία για ένα ερευνητικό πρόβλημα που αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος του /της,
 • Κατανοεί σε γενικές γραμμές και να αξιολογεί μια δημοσιευμένη επιστημονική εργασία,
 • Χρησιμοποιεί λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφικών πηγών,
 • Συντάσσει τεχνική έκθεση ή εργασία σύμφωνα με απαιτούμενες φορμαλιστικές οδηγίες,
 • Εφαρμόζει τους κανόνες καλής παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Είδη επιστημονικής έρευνας, Πλαίσιο και προβλήματα στην επιστημονική έρευνα, Παραδείγματα ερευνών στις επιστήμες των μηχανικών, Επιλογή του θέματος και διατύπωση τίτλου, Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων, Επισκόπηση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας, Σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών, Λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, Καταγραφές και σημειώσεις βιβλιογραφικών πηγών, Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή δεδομένων: Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, Συλλογή δεδομένων και ανάλυση στοιχείων, Σχεδιασμός και χορήγηση ερωτηματολογίου, Ημερολόγια, Λογοκλοπή, Συγγραφή και παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας, Παραδείγματα.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ατομικές εργασίες και γραπτή τελική εξέταση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
 • Keith, H. & Sharp, J,A. (1998). Η επιστημονική μελέτη – Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών. Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός,
 • Locharoenrat, K. (2017). Research Methodologies for Beginners. CRC Press.
 • Thiel, D.V. (2017). Research Methods for Engineers. Cambridge University Press.