Μηχανική ΙΙ (Δυναμική)

Κωδικός Μαθήματος:

MM002Υ04

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4.5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH137/Καθηγητές Μαθήματος

Βαΐρης Αχιλλέας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Να αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες της κινηματικής και δυναμικής μηχανικής
  • Να κατανοεί τις βασικές αρχές των..
  • Να αναλύει τους μηχανισμούς που υπόκεινται σε δυναμικές καταπονήσεις
  • Να αξιολογεί και να βελτιώνει δυναμικά συστήματα.

 

Γενικές ικανότητες

  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Κινηματική των Σωματιδίων, Κινητική των Σωματιδίων, Μέθοδοι Ενέργειας – Ορμής στην κινητική των Σωματιδίων, Συστήματα Σωματιδίων, Κινηματική του Απολύτως Στερεού Σώματος, Μέθοδοι Ενέργειας – Ορμής στην κινητική του Απολύτως Στερεού Σώματος, Κινητική του Απολύτως Στερεού Σώματος στο χώρο, Απλές Μηχανικές Ταλαντώσεις.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Beer, F.P., Jhonston, E. R. and Cornwell, P.J. (2016). Vector Mechanics for Engineers. 11th Ed. Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.