Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Κωδικός Μαθήματος:

MM908Ε03

Semester:

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 7) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Νάζος Αντώνιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τα βασικά και επιμέρους χαρακτηριστικά των κτηριακών μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Γνωρίζει μεθόδους και τεχνικές μελέτης και διαχείρισης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και πως αυτά χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση ενός τεχνοοικονομικού αποτελέσματος
 • Εφαρμόζει τους νόμους της θερμοδυναμικής, της μηχανικής ρευστών και της μετάδοσης θερμότητας για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία για ένα αποδοτικό σύστημα
 • Αξιολογεί και συγκρίνει διάφορα συστήματα που εφαρμόζονται στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά και επιμέρους στοιχεία των εγκαταστάσεων
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει σχεδίαση και μελέτη κτηριακών μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εγκαταστάσεις Η/Μ σε κτήρια, Εγκαταστάσεις και χρήση φυσικού αερίου και αερίων καυσίμων, Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, Πυροπροστασία, Συμπεριφορά υλικών, Πυρανίχνευση, Πυροσβεστικά δίκτυα και συσκευές, Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, Πυροπροστασία σε λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων και βιομηχανικά κτίρια, Κανονισμοί και προδιαγραφές εσωτερικών εγκαταστάσεων κτηρίων, εκπόνηση μελετών εσωτερικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων με χρήση εθνικών τεχνικών οδηγιών (ΤΟΤΕΕ) καθώς και χρήση υπολογιστικών πακέτων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Χαρώνης, Π. (2003). Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Τόμος Α’ και Β’. Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική.
 • Παπανίκας, Δ., Γ. (1997). Τεχνολογία φυσικού αερίου. Εκδόσεις Vortex.
 • Μαχιά, Α. (1977). Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Έκδοση ιδίου.
 • Stein, B. & Reynolds, J. (1992). Mechanical and electrical equipment for buildings. J. Wiley & Sons
 • Schulz, K. Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.