Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

MM208Ε03

Semester:

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 7) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH232/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

http://triblab.mech.uniwa.gr/gr/pg017.html

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύουν θερμικά προβλήματα των συγκολλήσεων.
  • Προτείνουν την καταλληλότερη ακολουθία συγκόλλησης που για συγκεκριμένη γεωμετρια δεδομένου υλικού θα οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων και των εφελκυστικών εσωτερικών τάσεων.
  • Προβλέπουν τη μικροδομή της ζώνης τήξης και της θερμικά επηρεασμένης ζώνης, αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στο μάθημα της «Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών»

 

Γενικές ικανότητες

Για την επίτευξη των προαναφερομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  • Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, θα ανατίθενται ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα στηρίζονται στην αναζήτηση πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδομένων, -π.χ. με την αξιοποίηση της βάσης Scopus,- στη σύνθεση των δεδομένων αυτών. Το μέρος αυτό του μαθήματος θα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στο σύνολο των φοιτητών που θα παρακολουθούν το μάθημα, προκειμένου οι τελευταίοι να θέσουν ερωτήσεις και να βαθμολογήσουν την απόδοση και τη σαφήνεια των συναδέλφων τους.
  • Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, θα διεξάγονται μικρές εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο τη συλλογή πρωτότυπων εργαστηριακών δεδομένων, τα οποία οι διαφορετικές ομάδες των φοιτητών θα επεξεργάζονται, θα αξιολογούν και θα τα παραδίδουν γραπτώς, υπό τη μορφή επιστημονικών άρθρων. Σε δεύτερη φάση, τα «άρθρα» αυτά θα διανέμονται σε άλλους φοιτητές του μαθήματος, οι οποίοι θα καλούνται να τα αξιολογήσουν με βάση τα διεθνώς αποδεκτά βιβλιογραφικά κριτήρια.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Αποτελεί συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος του 7ου εξαμήνου «Κατεργασίες Μορφοποίησης», και εμβάθυνση στο θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου των συγκολλήσεων. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν κεφάλαια που αφορούν (α) τη μετάδοση της θερμότητας σε στερεά από κινούμενες πηγές θερμότητας, (β) τη φυσική της δημιουργίας πλάσματος και τη μεταφορά μάζας κατά τη συγκόλληση, (γ) τη μεταλλουργία των συγκολλούμενν στερεών, (δ) τη δημιουργία εσωτερικών τάσεων και τις στρεβρώσεις των συγκολλητών κατασκευών, (ε) τη μηχανική συμπεριφορά, κύρια, σε κόπωση των συγκολλητών κατασκεών και (στ) τεχνικές προσομοίωσης για την πρόβλεψη της ποιότητας και της διάρκειας ζωής συγκολλήσεων. Τέλος, θα αναλυθούν διεξοδικά οι τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου για τον έλεγχο της ποιότητας των συγκολλήσεων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση.
Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες και γραπτή ή προφορική εξέταση ή παρουσίαση, ανά άσκηση και ανά περίπτωση μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Παντελής, Δ.Ι., Παπάζογλου, Β.Ι., Χαϊδεμένόπουλος, Γ. (2017). Επιστήμη και τεχνολογία των συγκολλήσεων. Εκδόσεις Τζιόλα.