Ταλαντώσεις – Δυναμική Μηχανών

Κωδικός Μαθήματος:

MM208Υ03

Semester:

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH161

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα συνήθη μηχανικά δυναμικά συστήματα.
 • Κατανοεί την δομή τους.
 • Αναλύει συνήθη μηχανικά δυναμικά συστήματα και να τα μοντελοποιεί.
 • Συνθέτει μηχανολογικές δυναμικές διατάξεις με στοιχεία συγκεντρωμένων ιδιοτήτων.
 • Αξιολογεί δυναμικά συστήματα.
 • Βελτιώνει δυναμικά συστήματα.

 

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγή, Κινητική του απολύτως στερεού σώματος, Δυναμική συστήματος με έναν βαθμό ελευθερίας, Δυναμική συστήματος με πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας, Μηχανικές Ταλαντώσεις Μαθηματική μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, Εφαρμογές της δυναμικής των μηχανών.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες και γραπτή ή προφορική εξέταση ή παρουσίαση, ανά άσκηση και ανά περίπτωση μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Κανάραχος, Α.Ε., Αντωνιάδης, Ι. (1998). Δυναμική Μηχανών. Αθήνα: Εκδ. Παπασωτηρίου.
 • Νατσιάβας, Σ.(2001).Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων.
 • Beer, F.P., Johnston, E.R., Cornwell, P.J.(2013). Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών. Εκδ. Τζιόλα.
 • Μπουζάκης, Κ. (2011). Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη.
 • Νατσιάβας, Σ. (1999). Εφαρμοσμένη Δυναμική. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη.