Τεχνικοοικονομική Ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος:

MM006Υ05

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6.5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://ops.mech.uniwa.gr/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικοί στόχοι και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι:

 • να έχουν διαμορφώσει οι φοιτητές μία σαφή εικόνα του πλαισίου των δραστηριοτήτων, της δομής και της οργάνωσης μίας παραγωγικής επιχείρησης
 • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διάφορα προβλήματα και προς επίλυση θέματα κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία μίας βιομηχανικής επιχειρηματικής μονάδας
 • να αποκτήσουν την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση σχετικά με τα πλέον βασικά εργαλεία και μεθόδους για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στην οργάνωση και λειτουργία βιομηχανικών επιχειρήσεων,
 • να είναι σε θέση να εκτιμούν (ποιοτικά και ποσοτικά) τις οικονομικές επιπτώσεις – συνέπειες των τεχνικών αποφάσεων, δηλαδή τι συνεπάγονται αυτές οι αποφάσεις σε κατανάλωση πόρων, αλλά και τι προσδοκούμε να αποδώσουν
 • να καταστεί κατανοητό από τους φοιτητές αλλά και να εμπεδωθεί η άποψη ότι οι πόροι με τους οποίους λειτουργούμε (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) είναι πάντα περιορισμένοι και πρέπει ως μηχανικοί να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση πόρων και να μεγιστοποιούμε την απόδοση των έργων
 • να καταστεί σαφές ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο μηχανολόγος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες επένδυσης πόρων, ή ανάμεσα σε εναλλακτικά έργα που θα υλοποιηθούν
 • να είναι οι φοιτητές σε θέση να αξιοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία για την ορθότερη υποστήριξη αυτών των αποφάσεων και επιλογών, λαμβάνοντας υπόψιν τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους
 • να γνωρίζουν και να μπορούν να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης έργου
 • να μπορούν να οργανώσουν ένα έργο, να διαμορφώσουν το σχέδιο υλοποίησης και παρακολούθησής του και να διαμορφώσουν και παρακολουθούν το χρονικό και οικονομικό του προγραμματισμό
 • να γνωρίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη της οργάνωσης και παρακολούθησης ενός έργου, και ως σύνθεση των ως άνω αντικειμένων
 • να γίνει σαφής ο ρόλος της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης και η συμβολή της στη λήψη των τεχνικών αποφάσεων καθώς επίσης και η αλληλεξάρτηση μεταξύ του τεχνικού σχεδιασμού και της οικονομικής απόδοσης μίας επένδυσης.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσανατολισμός σε επαγγελματική εξέλιξη

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Μερος Ι : Τεχνικοοικονομικη Αναλυση: Εισαγωγικές έννοιες. Η βιομηχανία στην Ελλάδα, τάσεις και προοπτικές. Η λειτουργία των επιχειρήσεων. Τυπικό οργανόγραμμα βιομηχανικής μονάδας. Επιλογή προϊόντων και μεθόδου βιομηχανικής παραγωγής και εξοπλισμού. Χωροθέτηση παραγωγικής δραστηριότητας, κριτήρια. Περιεχόμενα Τεχνικοοικονομικής Μελέτης.
Ανάλυση κόστους: Ανάλυση κόστους, διάφορες κατηγορίες κόστους. Άμεσο και έμμεσο, σταθερό και μεταβλητό κόστος, επενδυτικό κόστος, κεφάλαιο κίνησης, κόστος παραγωγής, λειτουργικό κόστος. Η έννοια της απόσβεσης και η σημασία της. Σχεδιασμός βιομηχανικής μονάδας, Το νεκρό σημείο. Υπολογισμός και σημασία του νεκρού σημείου.
Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων: Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση επενδύσεων. Η χρονική μεταβολή της αξίας του χρήματος. Χρηματοροές. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, IRR, NPV, PBP. Εφαρμογές, παραδείγματα στις Πρακτικά παραδείγματα και Μελέτες περιπτώσεων αξιολόγησης επενδύσεων από το πεδίο του μηχανολόγου.
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων: Ανάγνωση και ερμηνεία ισολογισμών. Χρηματοοικονομική ανάλυση Επιχειρήσεων. Δείκτες Χρηματοοικονομικοί.
Μέρος ΙΙ – Οργάνωση και Διοίκηση Έργου: Η έννοια του έργου. Βασικές αρχές διοίκησης Έργων. Η έννοια του δικτύου. Χρονικός Προγραμματισμός Έργων. Η μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής (CPM) Παραδείγματα – Εφαρμογές. Χρονικός Προγραμματισμός Έργου – διάγραμμα Gantt. Βασικός προϋπολογισμός έργου. Ανάλυση κόστους έργου. Μείωση διάρκειας έργου. Εργαλεία λογισμικού οργάνωσης και διοίκησης έργου. Μελέτες περιπτώσεων – εφαρμογές κατάρτισης Χρονικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Ανάλυσης Έργου.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση.
Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες και γραπτή ή προφορική εξέταση ή παρουσίαση, ανά άσκηση και ανά περίπτωση μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Peters M., Timmerhaus K., West R. (2006). Σχεδιασμός και Οικονομική Μελέτη Εγκαταστάσεων για Μηχανικούς. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Pepall L., Richards D., Norman G. (2016). Βιομηχανική Οργάνωση. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Κυριαζής Κ. – Παπαδάκης Ε., (2009).‘Τεχνοοικονομική Μελέτη. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Harvey Maylor (2005).Project Management. Εκδόσεις: Κλειδάριθμος.
 • Θεοφανίδης Σταύρος. Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Εκδόσεις ΕΤΒΑ