Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός I

Κωδικός Μαθήματος:

MM006Υ03

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6.5

Καθηγητές Μαθήματος

Νάζος Αντώνιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις διάφορες τεχνολογίες επίτευξης της ψύξης και του κλιματισμού
 • Εφαρμόζει τους θερμοδυναμικούς νόμους στην επίλυση ψυκτικών διατάξεων
 • Αξιολογεί τις ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα και τις αποδόσεις των ψυκτικών διατάξεων
 • Αναλύει και να υπολογίζει τα ψυκτικά φορτία των ψυκτικών θαλάμων και των προς κλιματισμό χώρων
 • Κατανοεί τη σημασία της θερμομόνωσης
 • Εκτιμά τη σημασία αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου και της τρύπας του όζοντος

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Βασικές έννοιες της ψυκτικής τεχνολογίας, Ψύξη με συμπίεση ατμών (Στοιχειώδης ψυκτικός κύκλος – Κύκλος με υπόψυξη και υπερθέρμανση – Πολυβάθμιος ψυκτικός κύκλος – Ψυκτικός κύκλος με «κλιμακωτό καταρράκτη» (cascade)), Ψυκτικά μέσα (Ιδιότητες – Κωδικοποίηση των ψυκτικών μέσων – Δευτερεύοντα ψυκτικά μέσα) Η «Τρύπα του όζοντος» και τα ψυκτικά μέσα, Το «Φαινόμενο του θερμοκηπίου» και τα ψυκτικά μέσα, Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ψύξη με συμπίεση αερίου (Ψύξη με τη μηχανή Stirling-Philips – Αντίστροφος κύκλος Brayton – Υγροποίηση αερίων με τη μέθοδο Linde και Claude), Ψύξη με δύο εργαζόμενα μέσα (Ψύξη με απορρόφηση (absorption) – Ψύξη με προσρόφηση (adsorption)), Ψύξη με έγχυση ατμού, Ψύξη χωρίς εργαζόμενα μέσα (Θερμοηλεκτρική ψύξη – Ψύξη με απομαγνήτιση), Ψύξη και κατάψυξη τροφίμων, Ψυκτικοί θάλαμοι, Θερμομόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Θερμοδυναμικά μεγέθη και θεμελιώδεις έννοιες της ψυχρομετρίας, Εργαστηριακές ασκήσεις.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση.
Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες και γραπτή ή προφορική εξέταση ή παρουσίαση, ανά άσκηση και ανά περίπτωση μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Αλέξης, Γ. (2007). Η Τεχνολογία της Ψύξης. Σταμούλης.
 • Βραχόπουλος, Μ. (2000). Ψυκτικές Διατάξεις. ΙΩΝ.
 • Stoecher, W., F., & Jones, J., K. (1987). Refrigeration & Air Conditioning. McGraw-Hill.
 • Incropera, F.,P., & DeWitt, D., P. (1996). Ιntroduction to Heat Transfer. J. Wiley & Sons.