Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών

Κωδικός Μαθήματος:

MM208Υ02

Semester:

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH117

Καθηγητές Μαθήματος

Μεντρέα Κάρμεν

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνει τις βασικές τεχνικές θερμικών κατεργασιών μετάλλων και κραμάτων
 • Προσδιορίζει τις ιδιότητες των μεταλλικών υλικών μετά από δεδομένες θερμικές κατεργασίες
 • Χαρακτηρίζει εργαστηριακά τη μικροδομή και τις μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών πριν και μετά από δεδομενη θερμική κατεργασία
 • Επιλέγει εργαλειοχάλυβα για δεδομένη μηχανολογική εφαρμογή
 • Προτείνει κατάλληλες θερμικές κατεργασίες για δεδομένο εργαλειοχάλυβα
 • Σχεδιάζει βάσει απαιτήσεων/τεχνικών προδιαγραφών τις θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών, με στόχο τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους.
 • Υλοποιεί θερμικές κατεργασίες χαλύβων
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα πραγματοποιηθείσας θερμικής κατεργασίας
 • Συντάσει τυχόν προτάσεις διόρθωσης σε πραγματοποιηθείσα θερμική κατεργασία.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγή στις θερμικές κατεργασίες μετάλλικών υλικών, Διάχυση ατόμων, Μηχανισμοί διάχυσης, Χάλυβες, Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων χαλύβων, Μικροδομή των χαλύβων, Μετασχηματισμοί δομής κατά θέρμανση και ψύξη, Στοιχεία κραμάτωσης χαλύβων, Επίδραση των στοιχείων κραμάτωσης στις ιδιότητες των χαλύβων, Θερμικές κατεργασίες χαλύβων με διάχυση ατόμων (Ανοπτήσεις), Βαφή και Επαναφορά, Ισοθερμοκρασιακός μετασχηματισμός, Διαγράμματα IT, Μετασχηματισμός με συνεχή ψύξη, Διαγράμματα CCT, Ποσοτικά διαγράμματα εργαλειοχαλύβων, Επιφανειακές θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες, Τεχνικά Φυλλάδια Εργαλειοχαλύβων, Ανάλυση τεχνικών οδηγιών σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά, τυποποίηση, εφαρμογές, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, θερμικές και μηχανουργικές κατεργασίες.

Αξιολόγηση φοιτητών

Θεωρία (60%): Γραπτή τελική εξέταση (με ανοιχτές σημειώσεις) η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις κρίσεως, και επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων εφαρμογής.
Εργαστήριο (40%): Τρείς ενότητες οι οποίες αξιολογούνται με δύο γραπτές εξετάσεις (40% και 40%) και μία ομαδική πρακτική εργασία (20%) η οποία παρουσιάζεται προφορικά.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Χρυσουλάκης Γ.Δ, Παντελής Δ (2013). Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών, Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (Κωδικός Εύδοξου 9643).
 • Callister D. W.Jr. (2015). Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα, (Κωδικός Εύδοξου 18548824).
 • Τριανταφυλλίδης Κ. Γ (2014). Μεταλλογνωσία για τον μη Μεταλλουργό Μηχανικό και τον Τεχνολόγο Υλικών, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα, (Κωδικός Εύδοξου 33155979).