Θερμικές Στροβιλομηχανές

Κωδικός Μαθήματος:

MM108Υ02

Εξάμηνο:

Η' Εξάμηνο-Ενεργειακή

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://moodle.puas.gr/course/view.php?id=384


Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη μιας θερμικής στροβιλομηχανής καθώς και τη λειτουργία αυτών,
 • αναλύουν το θερμικό κύκλο λειτουργίας μιας στροβιλομηχανής,
 • αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα συμπιεστότητας ακόμα και σε περιπτώσεις υπερηχητικής ροής,
 • κατανοούν την συνολική λειτουργία ενός αεροστροβίλου,
 • επιλέγουν από τους διαθέσιμους χάρτες κατασκευαστών τα σημεία λειτουργίας θερμικών στροβιλομηχανών,
 • επιλέγουν τις κατάλληλες συνιστώσες μιας εγκατάστασης θερμικής στροβιλομηχανής,
 • αναλύουν το πεδίο ροής εντός μιας θερμικής στροβιλομηχανής
 • διερευνούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λειτουργίας των θερμικών στροβιλομηχανών.
 • κατανοούν θέματα πρόληψης βλαβών και συντήρησης θερμικών στροβιλομηχανών.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θερμοδυναμικοί κύκλοι αεριοστροβίλων, Νόμοι Συμπιεστής Ροής, Τέλεια και Πραγματικά Αέρια, Βασικά Είδη Αεριοστροβίλων, Κύριες Χρήσεις Αεριοστροβίλων, Ανάλυση Κύκλων Αεριοστροβίλων, Αεριοστρόβιλοι Ανοιχτού και Κλειστού Κύκλου, Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής με Αεριοστροβίλους Εγκαταστάσεις Συνδυασμένου Κύκλου, Αεροπορικοί Αεριοστρόβιλοι-Είδη και Αρχές Λειτουργίας, Θεωρία Πρόωσης-Σχετικοί Βαθμοί Απόδοσης, Βασικές Κατηγορίες Συμπιεστών, Θάλαμοι Καύσης-Εξισώσεις Καύσης, Βασικές Κατηγορίες Στροβίλων, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Αεριοστροβίλων, Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Αεριοστροβίλων, Οικονομική Αξιολόγηση Λειτουργίας Αεριοστροβίλων (Ειδική κατανάλωση/συντήρηση), Στοιχεία Αντοχής-Κατασκευαστικά Στοιχεία, Διαγνωστική (βλαβών)
Αεριοστροβίλων, Ανάλυση Πεδίου Ροής εντός Αεροστροβίλων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Bathie, W.W. (1996). Fundamentals of gas turbines. J.Wiley.
 • Saravanamuttoo, H.I.H., Rogers, G.F.C. and Cohen, H. (2001). Gas turbine theory. Pearson Education.
 • Hodge, J. (1955). Cycles and performance estimation. Butterworths.
 • Horlock, J.H. (2013). Advanced Gas Turbine Cycles. Elsevier.
 • Mattingly, J.D. (2005). Elements of Gas Turbine Propulsion. American Institute of Aeronautics and Astronautics.