Θερμοδυναμική II

Κωδικός Μαθήματος:

MM108Ε01

Semester:

Η' Εξάμηνο-Ενεργειακή

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

http://icelab.puas.gr

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζει τους θερμοδυναμικούς νόμους στην επίλυση ενεργειακών προβλημάτων
 • Αξιολογεί την αποδοτικότητα των ενεργειακών συστημάτων
 • Αναλύει και να υπολογίζει τον τρόπο βελτίωσης των ενεργειακών συστημάτων
 • Υπολογίζει διάφορες θερμοδυναμικές και φυσικοχημικές ιδιότητες μιγμάτων
 • Γνωρίζει μεθόδους διαχωρισμού διμερών μιγμάτων

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εξέργεια, Αντιστρεπτό έργο, Αρχή μείωσης και καταστροφής της εξέργειας ενός συστήματος, Ισοζύγιο εξέργειας, Ισορροπία θερμοδυναμικών συστημάτων, συναρτήσεις Gibbs και Helmholtz, Θερμοδυναμικές ιδιότητες συστημάτων μεταβλητής σύστασης (ιδανική συμπεριφορά), Ισορροπία ιδανικών διαλυμάτων (Νόμοι Raoult και Henry), Θερμοδυναμικές ιδιότητες συστημάτων μεταβλητής σύστασης (μη ιδανική συμπεριφορά), Πτητικότητα – Συντελεστής πτητικότητας, Συντελεστής ενεργότητας, Μέθοδοι διαχωρισμού διμερών μιγμάτων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση. Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Cengel & Boles. (2011). Θερμοδυναμική για Μηχανικούς (Μετάφραση). Τζιόλας.
 • Παπαϊωάννου, Α. (2007). Θερμοδυναμική (Βασικές αρχές και νόμοι-Καθαρές ουσίες). Τόμοι 1, 2 & 3. Εκδόσεις Κοράλι.
 • Smith, J.M. and Van Ness, H. C. (1990). Εισαγωγή στη θερμοδυναμική. Τόμος Β. Τζιόλας.
 • Reid, R.C., Prausnitz, J.M. and Poling, B.E. (1987). The Properties of Gases and Liquids. NY. McGraw Hill Co.