Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Κωδικός Μαθήματος:

MM006Υ01

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6.5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH130/

Καθηγητές Μαθήματος

Χαμηλοθώρης Γεώργιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνουν τα συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόχου.
 • Αναγνωρίζουν και να αποτυπώνουν τη ροή πληροφορίας με τη μορφή δομικού διαγράμματος.
 • Υπολογίζουν την απόκριση απλών δυναμικών συστημάτων, στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας.
 • Εκτιμούν προσεγγιστικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά φυσικών συστημάτων.
 • Καταστρώνουν σχέδια διασύνδεσης επιμέρους μονάδων για τη σύνθεση συστημάτων ελέγχου.
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τεχνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές αυτοματισμών.
 • Αναπτύσσουν απλές εφαρμογές συνδυαστικών και ακολουθιακών συστημάτων αυτοματοποίησης.
 • Σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν εφαρμογές αυτοματισμού χρησιμοποιόντας μικρο- ελεγκτές και Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC).

 

Γενικές ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να συμβάλει στην απόκτηση των εξής γενικών ικανοτήτων:

 • Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.
 • Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων.
 • Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και ασκήσεων.
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και ασκήσεων.
 • Ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπονησης ολοκληρωμένων εργασιών.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Δομή και λειτουργία βιομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού για τη διαχείριση της ηλεκτρομηχανικής, πνευματικής, υδραυλικής ισχύος. Ηλεκτρική κίνησης, διατάξεις τροφοδοσίας και κυκλώματα ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων και συστημάτων ισχύος. Πνευματική κίνηση, στοιχεία, κυκλώματα και διατάξεις ελέγχου των πνευματικών κινητήρων και συστημάτων ισχύος. Υδραυλική κίνηση, στοιχεία, κυκλώματα και διατάξεις ελέγχου των υδραυλικών κινητήρων και συστημάτων ισχύος. Αυτοματισμός διακριτών καταστάσεων: συνδυαστικός αυτοματισμός, ακολουθιακός αυτοματισμός, απεικόνιση της λογικής με διαγράμματα επαφών και διαγράμματα καταστάσεων Προδιαγραφή συστημάτων ακολουθιακού αυτοματισμού: οργάνωση του συστήματος αυτοματισμού, πίνακες εισόδου-εξόδου, σύνδεση περιφερειακών και στοιχείων προγραμματισμού. Σύγχρονοι αυτοματισμοί – Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές ( P.L.C.), δομή και λειτουργία PLC, βασικές αρχές προγραμματισμού, διαδικασία εφαρμογής PLC σε απλά συστήματα. Ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού SCADA και DCS στη βιομηχανία.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση.
Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ομαδικές εργασίες και γραπτή εξέταση ή παρουσίαση, ανά περίπτωση μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Σκαρπέτης Μ., Κουμπουλής Φ.Ν. Αυτόματος Έλεγχος Υδραυλικών κ Πνευματικών Συστημάτων. ΕΑΗΣΒ – Αποθετήριο «Κάλλιππος».
 • Petruzella F. (2018). Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές. Α. Τζιόλας κ Υιοί.
 • Χασάπης Γ. (2016). Μηχανική Λογισμικού Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου. ΕΑΗΣΒ – Αποθετήριο «Κάλλιππος».
 • Borelbach K. H., Kraemer G., Mock W. (1996). Αυτοματισμοί Ψηφιακού Ελέγχου με PLC SIMATIC. Μ. Παρίκου κ Σια.
 • Dunning G. (2005). Introduction to Programmable Logic Controllers. Thomson-Delmar.