Στεργίου Κωνσταντίνος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα (GR)

Curriculum Vitae (EN)

 

Σπουδές/Studies

 • PhD Technische Universität Darmstadt – Germany
 • Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα/Research Interests

Engineering Design – CAD – CAM – CAE – Additive Manufacturing

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις/ Representative Publications

 • Kanetaki, Z., Stergiou, C., Bekas, G., Troussas, C., Sgouropoulou, C.: Evaluating Remote Task Assignment of an Online Engineering Module through Data Mining in a Virtual Communication Platform Environment. Electronics (Switzerland), 2022, 11(1), 158
 • Kanetaki, Z., Stergiou, C., Bekas, G., Sgouropoulou, C., Ouahabi, A.: Grade Prediction Modeling in Hybrid Learning Environments for Sustainable Engineering Education. Sustainability (Switzerland), 2022, 14(9), 5205
 • A. Fountas, S.A. Kanarachos, C.I. Stergiou, A Visual Contrast–Based Fruit Fly Algorithm for Optimizing Conventional and Nonconventional Machining Processes, International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 109(9-12), pp. 2901-2914. Springer US, 2020.
 • Fountas, N.A., Benhadj-Djilali, R., Stergiou, C.I., Vaxevanidis, N.M.: An integrated framework for optimizing sculptured surface CNC tool paths based on direct software object evaluation and viral intelligence. Journal of Intelligent Manufacturing. Volume 30, Issue 4, 1 April 2019, Pages 1581-1599. Springer US.
 • M.Tsainis, G. Parazafeiropoulos, C. Stergiou, A novel convex hull method for optimum multi-point 5-axis tool positioning for machining of complex sculptured surfaces, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, Springer Online First, DOI: 10.1007/s00170-019-03833-9
 • Fountas, N.A., Vaxevanidis, N.M., Stergiou, C.I., Benhadj-Djilali, R.: Globally optimal tool paths for sculptured surfaces with emphasis to machining error and cutting posture smoothness. International Journal of Production Research, 30 (4) p.1581-1599, 2019.
 • V.D. Sagias, K. Giannakopoulos, C. Stergiou: Mechanical properties of 3D printed polymer specimens. Procedia Structural Integrity. ELSEVIER ScienceDirect, Volume 10, Pages 85 – 90, 2018. 1st International Conference of Experimental Mechanics of Materials, GSEMM 2018
 • Vasileios D. Sagias, Constantinos I. Stergiou, Redha Benhadj-Djilali, Petros T. Mostratos: Comparative study on Boundary Element Method meshing techniques applied within the boundaries of a 3D Computer Aided Design system. Global Journal of Engineering Education. Vol. 20, Issue 2. 2018.
 • Alexopoulos, N.D.,Velonaki, Z., Stergiou, C.I., Kourkoulis, S.K.: Effect of ageing on precipitation kinetics, tensile and work hardening behavior of Al-Cu-Mg (2024) alloy. Materials Science and Engineering A. Volume 700, pp. 457-467. ELSEVIER. 17 July 2017.
 • A. Fountas, C.I. Stergiou, R. Benhadj-Djilali, N.M. Vaxevanidis: A virus-evolutionary multi-objective intelligent tool path optimization methodology for 5-axis sculptured surface CNC machining. Engineering with Computers. Volume 33, Issue 3, 1 July 2017, Pages 375-391. Springer London.
 • A. Fountas, Constantinos I Stergiou, Nikolaos M. Vaxevanidis, Redha Benhadj: A Generic Multi-Axis Post-Processor Engine for Optimal CNC Data Creation and Intelligent Surface Machining. Solid State Phenomena 261:463-469 ·DOI: 10.4028/ www.scientific.net/SSP.261.463 August 2017
 • A. Fountas, R. Benhadj-Djilali, C. I. Stergiou, N. M. Vaxevanidis: An integrated framework for optimizing sculptured surface CNC tool paths based on direct software object evaluation and viral intelligence. Journal of Intelligent Manufacturing, pp 1–19. First Online 6 July 2017. SPRINGER
 • Nikolaos D. Alexopoulos, Zaneta Velonaki, Constantinos I Stergiou, Stavros Kourkoulis: Effect of artificial ageing on the work hardening stages of precipitation hardened wrought Al-Cu-Mg alloy. Materials Science and Engineering A, Volume 700, 17 July 2017, Pages 457-467. ELSEVIER
 • Fountas, N.A.; Vaxevanidis, N.M.; Stergiou, C.I.; Benhadj-Djilali, R.: A virus‑evolutionary multi‑objective intelligent tool path optimization methodology for 5‑axis sculptured surface CNC machining. Engineering with Computers. pp. 1-17, Volume 32, Issue 4, (October 2016). DOI 10.1007/s00366-016-0479-5
 • Telis, E-S.N., Besseris, G.J., Stergiou, C.I., Limbachiya, M.: Cost and safety optimization in “Berlin” type retaining walls. International Journal of Structural Engineering. pp. 355-366. Vol. 7, Νο.4, 2016.
 • Sagias V.D., Stergiou, C.I., Benhadj-Djilali, R., Ganiaris, E.: Hybrid methodologies of 3D beams reverse geometry analysis with embedded quality tools within the boundaries of a modern computer-aided design system. Global Journal of Engineering Education. pp. 89-94, Volume.18, Issue 2. 2016
 • D. Alexopoulos, Z. Velonaki, C.I. Stergiou, S.K. Kourkoulis: The effect of artificial ageing heat treatments on the corrosion-induced hydrogen embrittlement of 2024 (Al–Cu) aluminium alloy. Corrosion Science, Volume 102, January 2016, Pages 413–424. doi:10.1016/j.corsci.2015.10.034
 • Fountas, N.; Vaxevanidis, N.; Stergiou, C.; Benhadj-Djilali, R.: Evaluation of a 3- and 5-Axis Sculptured Surface Machining in CAM Environment through Design of Experiments. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. Volume 28, Issue 3, 2015, Pages 278-296.
 • Telis, E-S.N., Besseris, G.J., Stergiou, C. and Limbachiya, M. ‘Multivariate optimisation of key factors for construction operations’, Int. J. Quality Engineering and Technology, Vol. 4, No. 3, 2014, pp. 200–212.
 • Fountas, N.A.; Vaxevanidis, N.M.; Stergiou, C.I.; Benhadj-Djilali, R.: Development of a software-automated intelligent sculptured surface machining optimization environment. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Volume 75, Issue 5-8, 2014, Pages 909-931. Springer.
 • Stergiou, C.I., Lagonikas, A.: Systematic Design of a Robotic Scanner for Industrial Pipelines. World Transactions on Engineering and Technology Education. Volume 12, Issue 3, 2014.
 • Sagias, V., Stergiou, C., Ganiaris, E., Redha, B-D.: Hybrid methodology of reverse arbitrary 3D beams geometry analysis with embedded quality tools within the boundaries of a modern Computer Aided Design system. World Transactions on Engineering and Technology Education. Volume 12, Issue 3, 2014.
 • Tsiakatouras, G., Tsellou, E., Stergiou, C.: Comparative study on nanotubes reinforced filaments for the 3D printing of mechanical parts. World Transactions on Engineering and Technology Education. Volume 12, Issue 3, 2014.

 

Προπτυχιακά μαθήματα/ Undergraduate Courses

 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός
 • Σχεδίαση Μηχανολογικών Κατασκευών με Η/Υ – CAD II
 • Μοντελοποίηση και υπολογισμός Κατασκευών (CAE)
 • Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής
 • Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα/ Postgraduate Courses

 • Computer Integrated Product Development (MSc Advanced Product Design Engineering & Manufacturing)
 • Advanced CAD/CAM Systems (MSc Advanced Industrial & Manufacturing Systems)