Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές ΤΕΙ

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τήτρια θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να έχει εγγραφεί σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου εξαμήνου σπουδών.
  2. Να έχει περάσει με επιτυχία 6 από τα μαθήματα ειδικότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθεί.
  3. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθεί.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

Οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τήτρια για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης (υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις) είναι οι εξής:

Βήμα 1ο:

Υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος την Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋποθέσεων και έναρξης Πρακτικής Άσκησης συνοδευόμενη από τη Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον Φορέα. Η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτηση. Λόγο απόρριψης της αίτησης αποτελεί η ακαταλληλότητα του Φορέα στο να απασχολήσει φοιτητή/τήτρια για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης ή η μη πλήρωση των κριτηρίων Πρακτικής Άσκησης από το/τη φοιτητή/τήτρια.

Βήμα 2ο:

Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης από την Επιτροπή, ο/η φοιτητής/τήτρια παίρνει από την Γραμματεία του Τμήματος τη Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης και το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Συμπληρώνει με τα στοιχεία του και υπογράφει τρία αντίγραφα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Δημόσιου Φορέα (εάν ο Φορέας ανήκει στον Δημόσιο Τομέα)  ή της Ειδική Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Φορέα (εάν ο Φορέας είναι ιδιωτική εταιρεία) τα οποία προσκομίζει στο Φορέα μαζί με τη Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης. Ο Φορέας υπογράφει και σφραγίζει τα τρία αντίγραφα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας και τα επιστρέφει στο/στη φοιτητή/τήτρια.

Βήμα 3ο:

Ο φοιτητής προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος τα τρία αντίγραφα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας. Η Γραμματεία του Τμήματος επιστρέφει στο/στη φοιτητή/τήτρια δύο αντίγραφα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο/Η φοιτητής/τήτρια κρατάει το ένα αντίγραφο για το αρχείο του και το άλλο το επιστρέφει στον Φορέα.

Μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τήτρια θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία Αίτηση η οποία συνοδεύεται από:

  • τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης Εργοδότη στην οποία βεβαιώνεται ρητά ότι ο/η φοιτητής/τήτρια απασχολήθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο Φορέα για την πραγματοποίηση της Πρακτικής του Άσκησης,
  • το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου απαιτείται από το/τη φοιτητή/τήτρια, τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης του Φορέα και τον Επόπτη Εκπαιδευτικό,
  • το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο από το/τη φοιτητή/τήτρια.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τήτρια για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι οι εξής:

Για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι διαθέσιμες θέσεις μέσω προκήρυξης στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές/τήτριες καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται από την εκάστοτε ανακοίνωση. Οι προκηρύξεις ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος.

Οι φοιτητές/τήτριες που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη και επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

  • Συμπληρώνουν στα Συνοδευτικά Έντυπα Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του Φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση. Ο Φορέας υπογράφει και σφραγίζει τα Συνοδευτικά Έντυπα Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ όπου απαιτείται.
  • Προσκομίζουν τα Συνοδευτικά Έντυπα Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2.

Μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τήτρια θα πρέπει να υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2:

  • το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου απαιτείται από το/τη φοιτητή/τήτρια, τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης του Φορέα και τον Επόπτη Εκπαιδευτικό,
  • τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος σε δύο αντίγραφα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ERASMUS

Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+ απαιτεί τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τήτριας στην προκήρυξη για πρακτική άσκηση που ανακοινώνεται κάθε έτος από το Γραφείο Erasmus, με συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής φακέλου υποψηφιότητας. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των φοιτητών/τριών ορίζονται από την εκάστοτε προκήρυξη και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την έναρξη και κατά τη λήξη της Πρακτικής άσκησης ορίζονται από τις απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus.