Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM002Υ01 Αντοχή των Υλικών ΜΕΥ 5 5.5  
MM002Υ02 Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία ΜΓΥ 5 5.5 Παναγιωτάτος Γεράσιμος
MM002Υ03 Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 5 5.5 Καβατζικλής Ανδρέας, Μπεσέρης Γεώργιος
MM002Υ04 Μηχανική ΙΙ (Δυναμική) ΜΓΥ 4 4.5  
MM002Υ05 Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD ΙΙ ΜΕΥ 5 5.5 Στεργίου Κωνσταντίνος
MM002Υ06 Μηχανουργική Τεχνολογία Ι ΜΕΥ 3 3.5 Προεστάκης Εμμανουήλ