ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM006Υ01 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΜΕΥ 5 6.5  
MM006Υ02 Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕΥ 3 4 Κονδύλη Αιμιλία
MM006Υ03 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός I ΜΕΥ 5 6.5 Νάζος Αντώνιος
MM006Υ04 Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών ΜΕΥ 5 6.5 Ψυλλάκη Πανδώρα, Νικολαΐδης Γεώργιος
MM006Υ05 Τεχνικοοικονομική Ανάλυση ΜΕΥ 5 6.5 Παπαποστόλου Χριστιάνα, Κονδύλη Αιμιλία
Υποχρεωτικό που δεν προσμερτά στο βαθμό του διπλώματος και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος με ECTS
MM006Υ06 Ξένη Γλώσσα – Τεχνική Ορολογία ΜΕΥ 3 4