Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Η' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM208Υ01 Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM) ΜΕ 5 6 Στεργίου Κωνσταντίνος
MM208Υ02 Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών ΜΕ 5 6 Μεντρέα Κάρμεν
MM208Υ03 Ταλαντώσεις – Δυναμική Μηχανών ΜΕ 5 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 7)
MM208Ε01 Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών ΜΕ 4 4 Μεντρέα Κάρμεν
MM208Ε02 Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE) ΜΕ 4 4 Στεργίου Κωνσταντίνος
MM208Ε03 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων ΜΕ 4 4  
MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΜΕ 4 4 Κονδύλη Αιμιλία
MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΜΕ 4 4 Καλδέλλης Ιωάννης, Μπεσέρης Γεώργιος, Ζαφειράκης Δημήτριος
MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΜΕ 4 4 Νάζος Αντώνιος
MM908Ε04 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση ΜΕ 4 4 Μουστρής Κωνσταντίνος