Η' Εξάμηνο (ΚΑ2)

Η' Εξάμηνο (ΚΑ1)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΜΕ 4 4 Κονδύλη Αιμιλία
MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΜΕ 4 4 Γελεγένης Ιωάννης, Καλδέλλης Ιωάννης, Κονδύλη Αιμιλία
MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΜΕ 4 4 Νάζος Αντώνιος
MM908Ε04 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση ΜΕ 4 4 Μουστρής Κωνσταντίνος